Capoeira Maloca Shanghai

Find us

Address

No. 168 Zhenning Road

close to Yan’an Road

Jing’An District, Shanghai

Subway stop: Jiangsu road